تبلیغات X
برنامه نویس php
کاراته (سبک دای دو جوکو)